Poezja na maturze

Poezja znajdzie się obowiązkowo na maturze od 2015 roku. Jeden z dwóch tematów wypracowania będzie dotyczył analizy wiersza. Chodzi o poziom podstawowy, który zdają wszyscy.

W „Informatorze o egzaminie maturalnym od r. 2015” czytamy:

„Część arkusza egzaminacyjnego, w której sprawdza się umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi – interpretacji tekstu poetyckiego. Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.” (zob. źródło, s. 16)

Tak wyraźnej deklaracji, co będzie na egzaminie, nigdy jeszcze nie było. Polska młodzież będzie więc musiała znać się na poezji, inaczej może nie zdać matury. Wprawdzie temat jest do wyboru, czyli można analizy wiersza nie wybrać, ale lepiej się na to nie nastawiać. Rozprawka na podstawie epiki lub dramatu to nie jest prosta sprawa. Pisanie o poezji może się bardziej opłacać.

W Informatorze podano przykłady dwóch tematów i wierszy do analizy. Temat brzmi za każdym razem tak:

„Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.” (zob. źródło, s. 77)

Do analizy wybrano wiersz Szymborskiej pt. „Pisanie życiorysu”, a w drugim przykładzie tekst Różewicza pt. „Odnaleźć samego siebie”, czyli dwukrotnie poezję współczesną. Czy tak będzie zawsze, nie napisano. Można więc spodziewać się zarówno wierszy dawnych, jak i najnowszych.

Do tej pory uczniowie z poziomu podstawowego, czyli np. matfiz i biolchem, niechętnie ćwiczyli analizę wierszy, ponieważ pojawiały się one rzadko na maturze. Dominowała proza. Szkoda więc było czasu na lirykę. Teraz poloniści dostali argument nie do podważenia – gwarancję, że jeden temat to analiza wiersza. Mnie się podoba. Co na to uczniowie? Jak zwykle, ich zdania nie bierze się pod uwagę.