Priorytety MEN i kuratorów oświaty

Co roku MEN i kuratorzy ogłaszają swoje priorytety edukacyjne i wychowawcze. Dyrektorzy, hospitując lekcje, będą przede wszystkim sprawdzać, jak owe priorytety są realizowane. W tym roku MEN każe nauczycielom zwracać uwagę m. in. na prawa człowieka. Jednak sam priorytet został tak sformułowany, że można go rozumieć na nieskończenie wiele sposobów. A brzmi on tak: „Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i  wychowaniem w  kontekście praw człowieka”. A zatem mamy do czynienia z priorytetem-workiem, do którego można wrzucić wszystko, jak też można stwierdzić, że dana rzecz w żadnym wypadku do niego nie wchodzi. Dyrektorzy szkół otrzymali więc świetny instrument do udowadniania nauczycielom, że pracują zgodnie z wytycznymi MEN bądź też niezgodnie. Każdy dyrektor będzie decydował według własnego widzimisię (a tu pełny wykaz priorytetów MEN i łódzkiego kuratora na rok szkolny 2008/2009).

Przypomnę, jak było w poprzednich latach. Rok temu priorytet MEN dotyczył pracy z dzieckiem zdolnym, zaś dwa lata temu chodziło o przeciwdziałanie agresji. Przynajmniej w moim liceum głównie na to zwracaliśmy uwagę. Oczywiście w języku MEN brzmiało to trochę inaczej. W starym kalendarzu znalazłem notatkę sporządzoną podczas sierpniowej rady pedagogicznej:

Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2006/2007:
1. W zakresie wyznaczonym przez MENiS: a) przeciwdziałanie agresji w szkole, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; b) wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły; c) wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
2. W zakresie wyznaczonym przez łódzkiego kuratora oświaty: a) wewnętrzny system zapewniania jakości pracy szkoły; b) zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy; c) praca opiekuńcza szkoły.

Niektórzy nauczyciele biorą sobie priorytety MEN i kuratora za bardzo do serca. Wiesza się wtedy w szkołach mnóstwo gazetek (dawniej na ścianach wisiało wychowanie patriotyczne, teraz będziemy wieszać prawa człowieka). Zresztą realizacja priorytetów głównie polega na działalności gazetkowej. Jak mawiają nauczyciele, chodzi o to, aby wisiało: wszystkim i wszędzie. A zatem w tym roku będą wisiały prawa człowieka.